Portal servicii electronice

Solicitare Autorizatie de construire

 • Certificat de urbansim nr…/….emis de …. (copie)
 • Dovada titlului asupra imobilului- teren și/sau construcții/ extras de plan cadastral actualizat la și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi (copie legalizată)
 • Documentația tehnică - D.T.A.C/D.T.O.E/D.T.A.D , după caz (2 exemplare originale)
 • Avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura (copie)
 • Avize și acorduri privind securitatea la incendiu, protecția civilă, sănătatea populației (copie)
 • Avize/acorduri specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor deconcentrat ale acestora (copie)
 • Studii de specialitate (câte 1 exemplare copie)
 • Raport de expertiză tehnică pentru lucrări de intervenție la construcții existente - consolidare, modificare, extindere, reabilitate, schimbare destinație - după caz (1 exemplar, copie)
 • Raport de audit energetic pentru lucrări de intervenție la clădiri existente în vederea creșterii performanței energetice ( 1 exemplar copie)
 • Referatele de verificare a documentației privind asigurarea cerințelor esențiale de claritate în construcții, corespunzător categoriei de importanță a construcției ( cate 1 exemplar copie)
 • Punctul de vedere/actul administrativ al autoritației competente pentru protecția mediului (copie)
 • Dovada înregistrării documentației la Ordinul Arhitecților din România - (copie)
 • Documentele de plată a taxelor legale în vederea autorizării (copie)
 • Anexa la cererea pentru emiterea autorizației de construire. Desființare, completată cu toate elementele necesare descrierii lucrărilor pentru care se solicită autorizația (2 exemplare originale)